Try these:
   * (λx.xxx)(λx.xxx)
   * (λx.xx)(λx.xx)
   * SIx
   * SKK
   * 5I
   * 3K